Dammen i södra delen av gårdsområdet tillförs vatten från Strömsbergsbäcken i söder och från en bäck som rinner ner från Skinnersdal i öster. Det mäktiga dammfästet i natursten byggdes i början av 1800-talet, då en kvarndamm skapades. Kvarnbyggnaden fanns kvar ännu på 1970-talet.


Efter en lång period av igenväxning muddrades dammen genom kommunens försorg 2007. Arbetet utfördes av Skanska. Dammrestaureringen föregicks av flera år av lobbying från Strömsbergs-föreningen, som också bidrog till finansieringen.

Beachparty på den nya bryggan i dammen sommaren 2008.

Bra vattenkvalitet i dammen


Det finns inga anmärkningsvärt höga halter av oönskade ämnen i Strömsbergsdammen. Detta har framkommit i den analys av ett vattenprov som Strömsbergsföreningen har låtit göra hos testföretaget Eurofins Environment Testing Sweden AB i september 2016. Analysrapporten visar att halten av såväl tungmetaller som gödningsämnen håller sig på en acceptabel nivå. Detta enligt expertis på länsstyrelsen som granskat rapporten.


T.v.: På ett foto från 1940-talet ser vi dammen från nordost. Platsen för nuvarande sandstrand med brygga på andra sidan vattnet mitt i bild. Den nuvarande gångbron i söder var ännu inte byggd. En intressant iakttagelse är att den öppna vattenytan sträckte sig ytterligare en bit mot söder där det nu är igenväxt sankmark. Stränderna kring dammen har blivit lummigare med tiden! Se jämförande bild från 2015.

En igenväxt damm 2007, här sedd från bron mot norr.

En nyrestaurerad damm, februari 2008.

Badbryggan på plats, våren 2008

Bryggan blev snabbt populär bland de unga badarna...

Morgontidiga änder.

Deltabildning i dammen från Skinnersdalsbäcken efter störtregn 2010.

Oktober 2008

Fruset vattenfall.

Bron från västra sidan.

Östra strandlinjen nygrävd 2008

Strömsbergsföreningens styrelse lägger ut sand på playan.

...liksom bland änderna i dammen.

En idyll inbäddad i grönska.

Torsten matar svanen 2012.

Inga vinterbadare i sikte...

Vintrigt kvällsljus över bron.

På dammens östra sida finns ett "hie" med sankmark och tät växtlighet. En plats som knappast har trampats av människofot...

Djungelvegetation i hiet.

En gammal kvarnsten har fått en ny funktion som picknickbord vid badstranden på södra sidan av dammen. Under 2015 har Strömsbergsföreningen fullbordat möblemanget med egentillverkade bänkar av fint ekvirke.