Naturreservatet Strömsbergsskogen

(236 hektar)

 

Strömsbergsskogen utgör en av södra Sveriges största sammanhängande lövnaturskogar. Stora delar av skogen var hagmark fram till mitten av 1900-talet som därefter har vuxit igen med lövträd. I skogen vittnar gamla grova träd med bred krona (före detta solitärträd) om forna tiders öppna odlingslandskap. I Ströms-bergsskogen finns nästan samtliga Sveriges lövträd representerade. En sådan blandning av alla olika trädarter är unik och finns bara på ett fåtal platser i Sverige. Mindre områden har planterats med bok, gran samt vissa utländska träslag. Två hagmarker inom reservatet, Vassnöden samt betesmarken vid Knäryd, används fortfarande för betesdrift. Naturreservatet består även av åkermark. Förutom att Strömsbergsskogen flitigt utnyttjas som strövområde för Jönköpingsbor, hyser reservatet höga biologiska värden. Såväl blomprakt som fågelliv är överväldigande, speciellt om våren. Flera bäckraviner skär genom sluttningen.


Naturreservatet bildades 1996 efter påtryckningar från Strömsbergs-föreningen, Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet. Hur skogen borde skötas hade då debatterats under åtskilliga år. Reservatet ägs och förvaltas av Jönköpings kommun. Strömsbergsföre-ningen deltar för närvarande i kommunens arbete med revidering av skötselplanen för reservatet.


För mer information om naturreservatet se Jönköpings kommuns och Länsstyrelsens hemsidor.

Äng/hage/skog?

I Mäster Gudmunds Gilles årsbok 1930 skriver Hjalmar Bjurulf om en "Vårvandring i Strömsbergs ängar". Klicka här för att länka till artikeln som beskriver djur- och fågellivet i ett landskap som var betydligt mera öppet än våra dagars Strömsbergsskog.

Stromsbergsskogen.se


Besök även föreningens andra hemsida (klicka på länk) www.stromsbergsskogen.se som innehåller material kopplat till ett stort antal platser i strömsbergsskogen. Platser som försågs med informationsskyltar under 2018. Här får du tips att planera och genomföra egna "temapromenader" i skogen och kring Strömsbergs gård.

Strömsbergsföreningens styrelseledamot Martha Wägéus vid skogens största lind i norra delen av naturreservatet. På undersidor till denna sida  visar vi en stor mängd av de naturbilder som Martha fångat med kameran i och kring naturreservatet.

Förklaring till sifferbeteckningarna på kartan:


1.  Liten gråaldunge

2.  Sitkagrandunge

3.  Tysklönnsly

4.  Rastplats, apel, hagtorn

5.  Stora ekar

6.  Bokskog

7.  Bastanta askar

8.  Liten bokdunge

9.  Bäckravin med flera träslag

10. Skogens största lind

11. Ravin med stora lövträd

12. Skogens äldsta ek

13. Gråalar

14. Gammal skog, stor fallen gran

15. Torpplats, Vassnöden

16. Rävakullen, grävlingsgryt

17. Almbestånd

18. Popplar som planterades för

      att bli tändstickor


Metallskylt med texten "Fridlyst" på en mer än 300-årig ek i skogen öster om Bommeråsgärdet. Förmodligen uppsatt under von Essen-epoken på Strömsberg.Till vänster: En skylt i skogen som informerar om den fridlyst-markerade eken. Uppgift för skogsvandraren: Leta rätt på skylten intill stigen (inte alltför svårt) och leta dig därefter fram till den gamla eken. Kanske inte alldeles lätt i den något besvärliga terrängen, trots det ganska korta avståndet!