Ett försvunnet landskap

Där idag bostads-områden, industrier och andra verksamheter breder ut sig på Ljungarumsområdet fanns det ännu på 1960-talet en landsbygd med torpstugor, åkrar och slingriga grusvägar. På denna sida visar vi några bilder från denna förflutna tid. Fotografierna är tagna av Ingvar Abrahamsson, de flesta på 1960-talet, strax innan de stora förändringarna skulle äga rum.

Vedermödan från andra hållet. Den asfalterade vägen i förgrunden är gamla Riksettan, senare E4, på sträckan mellan Röde Påle vid Råslätt och A6.  Denna sträcka hette i sin helhet Yttre Ljungarumsvägen.


En bild från Riksettan vid Råslätt som ser ut att vara från 1940-talet (Foto: Einar Schön). Den cyklande flickan är på väg söderut mellan Röde Påle och Lockebo. Två stumpar av denna vägsträcka finns fortfarande kvar i ursprungligt skick: dels en sträcka från bensinmacken och söderut förbi Råslätts idrottsplats (ännu belagd med gatsten), och dels en sträcka närmare Lockebo, öster om nuvarande Barnarpsvägen där det ligger några villor.


Ett stycke bakom cyklisten och fotografen, vid den nuvarande bensinmacken, fanns vägskälet där trafikanterna kunde vika av mot Ljungarums kyrka och A6. Med viss möda kan man fortfarande ana en liten bit av vägbanken i skogspartiet mellan bensinmacken och motorvägen. (Se vidare på sidan "På spaning".)


Den gamla riksvägen genom Ljungarum var egentligen en "genväg", då Riksettan fortfarande i början av 1960-talet officiellt gick rakt genom Jönköpings centrum (Barnarpsgatan, Kyrko-gatan, Östra Storgatan).


På bilden ser vi vägen från sydväst mot torpet Vedermödan. Bilarna kör fortfarande i  vänstertrafik.

Ungefär samma vy som ovan. Här har föränd-ringens vind börjat blåsa. Torpets jordkällare till vänster om bostadshuset ligger på kanten till det avschaktade området. Det småkuperade lanskapet håller på att plattas ut för det kommande industri-området. En av de största jordförflytt-ningarna i svensk historia är på gång.

En vinterbild med Vedermödan och torpets ladugård. Vägen i förgrunden ledde från Vedermödan söderut mot Smedsbo och Skålabro. Här befinner vi oss idag på Schenkerterminalens stora asfaltplan.

Grusvägen från Vedermödan mot Smedsbo lite längre söderut.

Torpet Vedermödan låg nära platsen för Schenkers kontors-byggnad, vid den nuvarande cykelvägen mellan Herkulesvägen och Ljungarumsskolan.

Torpet Furulund låg inte långt från Vedermödan på platsen för den lilla kullen som cykelvägen till Ljungarumsskolan passerar strax intill busshållplatsen vid Herkulesvägen.

Vid grinden till Furulund.

Den gamla riksvägen passerade Ljungarums kyrka i samma sträckning som den nuvarande Yttre Ljungarumsvägen. (Kurvan vid kyrkan har flyttats ut något som en följd av kyrkogårdens utvidgning.) Härifrån hade man denna utsikt över potatisåkern ner mot Strömsbergs gård. Här finns nu ett grupp-boende, två förskolor och Hagas fotbollsplaner. De flesta alléträden finns fortfarande kvar, men den smala grusvägen är nu förbehållen cyklister och gående.

En bild från åkern upp mot klockstapeln och kyrkan. Kyrkskolan och allén till höger.

Kyrkskolan från åkern i öster, där Ämbets-mannens grupphus-område byggdes i början av 1980-talet. Notera det ursprungliga utseendet på lärarbostaden som senare blev S:t Olofsgården med en omfattande tillbyggnad.

Torpet Gölen låg vid nuvarande Rosellplast och Solåsens köpcentrum. Bakom stugan ser vi motorvägens grå asfaltband, ett nytt inslag i landskapet när fotot togs på 1960-talet.

Den gamla riksvägen ungefär i höjd med den nuvarande rondellen vid Biltema. I riktning norrut mot tallskogen vid Ryhov. Vi ser räckena på en bro över Strömsbergsbäcken.

Samma parti av riksvägen som ovan, fotograferad mot söder. I bakgrunden skymtar, som ett vitt streck, östra delen av det gamla flygfältet.

Torpet Stora Hastverket från sydväst. Torpet  låg i södra utkanten av det smala skogspartiet som ännu finns kvar öster om Herkulesvägen, där Baronvägen nu mynnar ut.

Rut och Nils Flodin, sista paret ut från Stora Hastverket.

Flaggan i topp på Torpet Lilla Hastverket. Torpet låg vid den nuvarande busshållplatsen på Herkulesvägen vid Smedsbovägen. Vägen mot höger leder vidare till Skålabro och Knäryd. Allén finns kvar, men nu som gång- och cykelväg.

En vårlig bild från Lilla Hastverket. Här ser vi torpet från sydost.

Ännu en bild på Lilla Hastverket. Fotot taget från väster. Bakom ladugården till vänster i bild ser vi ett par stolpar till den högspännings-ledning som idag utgör gränsen mellan bostads-områdena Ängsullen och Ärtlandet.

Närmast till höger ladugården på Lilla Hastverket. Det lilla huset på den andra bilden är ett brygghus. Här ligger nu Ängsullens villabebyggelse.

Sagaholm hette en stuga på friköpt mark (ej torp) som låg väster om nuvarande Herkulesvägen strax söder om korsningen med Kraftgatan, på nuvarande Svevias område. På bilden ser vi Sagaholm bortom torpet Lilla Hastverket.


I skogsbrynet till vänster låg Sagaholmshögen, en bronsåldershög, innehållande stenar med märkliga ristningar, som schaktades bort i början av 1970-talet.

Ännu en bild på Sagaholm i vinterskrud. Vintern 1968.



















Smedsbo hette en gård som låg vid den nuvarande kurvan där Herkulesvägen i söder övergår i Sagaholmsvägen. Här ser vi tre bilder från gårdsområdet med mangårdsbyggnader. Vi befinner oss på västra sidan av den gamla allén som numera har en funktion som gång- och cykelväg. Foto 1956, Jönköpings Läns Museum

Raps och potatisodlingar på åkrarna norr om Lilla Hastverket. Här ligger nu Ängsullens villagator.

En bild från tidigt 1980-tal. Odlingarna har upphört. Schaktmaskiner har förberett marken för bostadsområdena Ängsullen och Baronvägen. På ömse sidan om kyrkan ser vi i bakgrunden kvarteren Änglakören och, skymtande bakom träden, Ämbetsmannen.


Till höger den gamla "kurirvägen" som kan spåras från Odensjö i söder. Vägen finns delvis ännu kvar, i ursprungligt skick som grusväg förbi Strömsbergsdammen, och som asfalterad gång- och cykelväg förbi villabebyggelsen söderut.

Torpet Sänkorna låg söder om nuvarande Kraftgatan vid infarten till Svenska Fläktfabriken.

Torpet Sänkorna på avstånd.

Gården Stommen i vitsippornas tid. Gården låg strax söder om Arlas anläggning, på platsen för nuvarande Ontime Logistics. Gården hette tidigare Råslätts Mellangård. Den flyttades österut och bytte då namn till Råslätts Stomgård eller bara Stommen. En stomgård hade i äldre tider som uppgift att bidra till sockenprästens försörjning.

Torpet Vassnöden låg uppe på platån öster om Strömsbergs gård. Hit har urbaniseringen ännu inte nått. Torpet är dock borta. En liten ruinkulle återstår, liksom grunden till ladugården och en förfallen jordkällare.

En vinterbild på Vassnöden mot söder. Här har det inte skett några större förändringar av det omkringliggande landskapet.

Vassnöden våren 2014. Av bostadshuset kvarstår en liten ruinkulle med spridda tegelstenar. I sluttningen mot ängsmarken i söder finns en förfallen jordkällare som ser ut att härstamma från vikingatiden (förmodligen inte fullt så gammal). På ladugårdens stengrund ligger en tillplattad plåthink. En stolpe med hängande elledningar och en lykta av 1930-talsmodell reser sig trotsigt mot skyn. (Lyktan blåste tyvärr bort, eller också "fick den fötter" - utrustade med stolpskor - strax efter bildens publicering på denna sida.)

Ett foto mot nordväst, taget från åkervägen som leder till Skålabro. Mellan bostadshuset vid dammen och kyrkan låg åkern ännu obebyggd på 1960-talet.


Odlingslandskapet i förgrunden är ännu sig likt.



En flygbild över riksvägen mot norr och tallskogen vid Ryhov 1964. I bildens nedre högra hörn ligger nu Yttre Ljungarumsvägens vändplats. I högra kanten ser vi ladugården till torpet Gölen, och där ovanför en modellfabrik (vid nuvarande Biltema).


Till vänster ligger flygfältet vid vars kant vi känner igen Jibas betongfabrik med transportbana. Denna anläggning byggdes 1963 och finns ännu kvar, nu med adress Solåsvägen.

En något spöklik bild från Smedsbo vintern 1966. Bostadshuset stod då öde. Till vänster den allékantade vägen i backen upp mot ladugården (som ännu delvis finns kvar) och vidare mot Knäryd.

Foto: PS