Nya tider


Det gamla flygfältet förlorade sin funktion i början av 1960-talet i och med tillkomsten av Axamo flygplats. Motorvägen på sträckan A6 - Hyltena invigdes vid högertrafikomläggningen den 3 september 1967, och Sveriges pulsåder gick inte längre i en snäv kurva förbi Ljungarums kyrka. Motorvägen tillkom för att förbättra kommunikationerna, men den blev också en barriär mellan de delar av vårt närområde som hamnade på var sin sida om vägen.


Flygfältet och Ljungarumsskogen, området närmast öster om motorvägen, blev industrimark. Nya bostadsområden växte fram på åkrarna mellan Strömsbergsbäcken och den nya Herkulesvägen. På ett par årtionden förändrades landskapsbilden totalt.

De första flerbostadshusen i Ljungarum byggdes nära kyrkan. Kvarteret fick det passande namnet Änglakören. Den yngsta generationen på området bekantar sig med lekplatsen 1966.

Foto: JP´s bildarkiv

I början av 70-talet hade det hänt en hel del sedan flygfältet lades ned, vilket denna flygbild från 1972 visar. Vi ser området från öster. Två nya vägar, Solåsvägen och Bangårdsgatan, möts i korsningen i nederdelen av bilden (senare ombyggd till rondell). Byggnaden till vänster om korsningen är en modellfabrik. Här ligger nu Biltema. Vi kan också identifiera Jibas betongfabrik i bildens vänsterkant, den nya flerspåriga järnvägsdragningen tvärs över fältet och Herkulesvägen i bildens övre del. I de övre hörnen kan vi se en bit av motorvägen respektive Munksjön. Ännu är det stora ytor som gapar tomma. Ett fragment av den gamla riksvägen finns kvar i det ljusa triangelformade området i bildens nedre halva. Norr om Bangårdsgatan har den gamla vägen fått nytt liv som en nyanlagd cykelväg upp mot Rocksjön.

Änglakören under uppbyggnad 1966. Utsikten från klockstapeln visar att det kommande industriområdet väster om Herkulesvägen är avröjt från skog, men ännu helt obebyggt. Foto: JP´s bildarkiv

Kvarteret Ängsnejlikan, med adress Gånglåten, tillkom i början av 1970-talet. På en pressbild från 1975 diskuteras ett allaktivitetshus på området. Foto: JP´s arkiv

"Här ska vi bygga ett grupphusområde!" är budskapet  från arkitekterna Tord Lundberg och Ingemar Thorsén från K-Konsult på åkern norr om Strömsbergsallén 1979. Bilden till höger visar kvarteret Ämbetsmannen i april 1981.  Foto: JP´s bildarkiv respektive Bengt Adolfsson

Med tiden kom nybyggena att bäddas in i frodig grönska. Samma vy som ovan, fotograferad 2010.

Ämbetsmannen från Gånglåten 1980

Ärtlandets grupphusområde byggdes på åkrarna vid Lilla Hastverket och Smedsbo. Foto: JP´s bildarkiv

Med de nya tiderna följde också medialt uppmärksammade folkliga protestaktioner mot olika företeelser. I augusti 1982 gick föräldrar och barn på Ängsullen man ur huse. Posterade i korsningen Mullvadsstigen/Baronvägen visade man sitt missnöje med den nya bussgatan. Bussarna på Baronvägen kom för nära inpå villabebyggelsen, menade man.

Efter en tid fick linjen en ny sträckning, och bussarna försvann från Baronvägen.

Foto: Bengt Adolfsson

Ljungarumsbor samlade på åkervägen norr om Strömsbergs gård någon gång på 80-talet. Här gäller det att värna jordbruksmarken från fortsatt exploatering.

Foto: Bengt Adolfsson

Dagmammor med barn utanför Strömsbergs förskola i april 1984. Man "lånar" förskolan en dag i veckan när de ordinarie dagisbarnen inte är på plats. De initiativrika dagmammorna är fr. v. Anita Wallentin, Gun Olsson, Lisbeth Blom, Gunvor Axelsson och Ingmari Åkerblom.

Foto: Bengt Adolfsson

"Liechtenstein"

På ett område vid Solåsen hämtades stora mängder schaktmassor som användes för att fylla ut sankmarken där flygfältet byggdes på 1930-talet. Den avhyvlade ytan utvecklades till ett ganska ruffigt industriområde med plankinhägnade skrotupplag och andra verksamheter. I folkmun ska området ha kallats för Liechtenstein, och detta med anledning av att det - med rätt eller orätt - ansågs ha gällt lite speciella skatteregler där.


Dessa fotografier är från 1986. Men snart ska allt röjas undan och ersättas av något annat...

...en anläggning med parkering för långtradare! Närboende ljungarumsbor "rasade" mot planerna, och en protestlista med 500 namnunderskrifter lämnades till byggnadsnämnden.


På bilden från den 20 maj 1988 höjer Göran Sällberg och Birgitta Larsson knytnävarna i protest mot Eurostop. I bakgrunden ser vi det nybyggda länssjukhuset Ryhov - ännu ett uttryck för den pågående samhällsutvecklingen.

Foto: Jan-Erik Ejenstam

Protesterna gav inget resultat, och snart reste sig Eurostop mot skyn.

Foto: Bengt Adolfsson

Det senaste tillskottet bland bostadsområdena i Ljungarum är Ekobyn Smeden som på 1990-talet byggdes på åkermarken vid Skålabro. Byn byggdes med ekologiska utgångspunkter och med en arkitektur som vad gäller fönsterutformningen anknöt till den gamla mangårdsbyggnaden på Skålabro (se foto från 1973 nedan).

Det första spadtaget på Ekobyn togs i december 1992. Rolf Wahlström och Pia Larsson tittar på när Bengt von Strokirch hanterar spaden.

Foto: JP´s bildarkivNedan: Den nybyggda byn med adress Korgebovägen. Foto från 1995.