Kartor över Ljungarum


På kartan över Ljungarums by år 1637 känner vi igen Strömsbergsbäcken vindlande lopp och "Yttre Ljungarumsvägens" kurva förbi kyrkan. Gårdarna i byn var då samlade kring en bytomt på den plats där vi nu hittar Hagas fotbollsplan och kv. Ämbets-

mannens parkeringsplats.


Intressanta jämförelser kan göras med den ekonomiska kartan från 1950-talet nedan.

På denna karta från 1688 är gårdarna sydost om kyrkan namngivna.

På kartan från 1719 finns inte längre någon bebyggelse på åkrarna vid sidan av vägen ned mot Strömsbergs säteri.

Karta över Strömsbergs gårdsområde ingående i försäkringshandlingar 1817. Kartan ger detaljerad information om bebyggelse och vägdragningar för 200 år sedan, och intressanta jämförelser kan göras med nutida förhållanden. Noterbart är att "Stora nya kvarndammen" i söder då var helt nyanlagd.

"Karta öfver Hr Kammarherre Strokirchs Egendom Strömsberg" från 1863. Även denna karta ingår i försäkringshandlingar för gården. Norr är åt vänster.


En då nyuppförd byggnad är nummer 5 "Spannmålsbod", som byggdes 1860. Detta är gårdens pampiga sädesmagasin i tre våningar, sedan 2003 lokalen för Strömsbergsföreningens årliga julmarknad.

En fantastisk karta är den militära rekognoseringskarta som upprättades omkring 1820. Den är mycket detaljerade vad gäller områdena runt Jönköping på ett sätt som stadskartorna inte är, eller hade något behov av att vara. Här ett avsnitt ur kartan som visar området närmast Ljungarums kyrka och Strömsbergs gård. Till vänster ser vi torpet Wedermödan vid vägen som över hundra år senare skulle bli Riksväg 1, med samma sträcka i kurvan förbi kyrkan. I söder har torpet Stora Hastverket fått namnet Hartsverket.Karta upprättad 1948 av stadsingenjör W. Norsander. Till höger ses villaområdet Fridhem, numera industriområde. Inre Ljungarumsvägen slingrade sig vid denna tid vidare på västra sidan av Herkulesvägen (som ännu inte var byggd), korsade Ulricehamns-järnvägen, där det nu är en gångpassage, och anslöt till Kämpevägen vid Skeppsbrogatan.


Till vänster bostadsområdet Strömsholm och Norrahammarsvägen som var infarten till Jönköping från söder.


Den röda rektangulära byggnaden mitt på kartan är ett kalksandstegelbruk, på platsen för nuvarande Beijers Byggvaror.


Nedan: ekonomiska kartan från 1950-talet, med den planerade motorvägen, som blev klar 1967, inritad.Den ekonomiska kartan från 1950-talet visar området norr om de gröna bladen ovan. Den planerade motorvägen och en del andra nya vägdragningar har ritats in på kartan.