Informationsskyltar i skogen


Du har säkert sett dem...

... om du varit ute i Strömsbergsskogen, skyltarna i skogen och i gårdsmiljön som informerar om intressanta platser i naturen och/eller om områdets historia. Det var under våren 2018 som föreningen tillverkade dessa skyltar, totalt 26 stycken, och satte dem på plats. Platserna har valts ut med avseende på tre olika tema: Skogen förändras, Skogen försörjer och Skogen förför.  På skyltarna finns QR-koder som länkar till webbsidan stromsbergsskogen.se som ger ytterligare information. Med de röda och gula vandringslederna som bas kan olika temapromenader i skogen komponeras.


Skylten visar vägen till "Runtombranten". I bakgrunden ser vi en rad aspar som en gång i tiden planterades för att bli tändstickor.

Naturreservatet Strömsberg

Man skulle kunna säga att föreningen har Strömsbergsskogen att tacka för sin tillkomst. Vid mitten av 1980-talet kom det från kommunalt håll signaler om skogsbruksåtgärder i lövskogen på höjderna ovanför Strömsbergs gård. Detta väckte reaktioner hos naturintresserade ljungarumsbor. En förening bildades för att kunna bedriva en effektiv lobbying. Efter många turer kunde till slut enhet nås om skogens framtid, och naturreservatet Strömsberg invigdes 1996. Arbetet med en revidering av skötselplanen för reservatet i samarbete med kommunen har pågått under flera år. I oktober 2018 beslöt stadsbyggnadsnämnden att anta en ny skötselplan för skogen. Den fastställdes av kommunstyrelsen i november och slutgiltigt av kommunfullmäktige strax före jul 2018. Först med den, har vi en skötselplan som bejakar friluftsliv och skogens upplevelsevärden.  Som förbjuder skogsbruk, och skyddar skogens natur- och friluftsvärden.


Vi har ordnat utmärkning av motionsstigar och ovanliga träd, samt kontinuerligt underhåll av stigar och spänger. Under några år på 1990-talet genomfördes ”Strömsbergsskogens dag” som en vårlig aktivitet.

Strömsbergsdammen

Strömsbergsdammen med sitt fäste av natursten tillkom i början på 1800-talet. Efter att under 150 år ha tjänstgjort som kvarn- och kraftverksdamm befann den sig mot slutet av 1900-talet i ett allvarligt stadium av igenväxning. Detta som en följd av att nybyggnation kring tillflödena hade medfört att stora mängder eroderat slam runnit ut i dammen. Strömsbergsföreningens ansträngningar för att få till stånd en renovering av dammen blev en riktig långkörare. Hösten 2007 kunde kommunen tillskjuta medel, och en omfattande muddring genomfördes av Transab. Strömsbergsföreningen bidrog ekonomiskt och även med arbetskraft för att tillskapa en brygga och en liten sandstrand. Tyvärr kan det konstateras att dammen fortfarande tillförs slam vid häftiga regn, vilket föranlett ytterligare åtgärder i form av dämpande fördämningar. Vintern 2019 genomförde kommunen en omfattande muddring i östra kanten av dammen och norr om bron. Vi är tacksamma för denna åtgärd och kommer att fortsätta bevakningen av tillståndet i dammen.


Torpskyltar

Det är idag svårt att i bostadsbebyggelsen och industriområdena i södra Jönköping se några spår av den landsbygd med torp och gårdar som ännu på 1960-talet dominerade Ljungarumsområdet. I början av 2000-talet markerade Strömsbergsföreningen ett antal torpställen med gjutna skyltar. De kan vara svåra att hitta, varför ett inköp av föreningens häfte ”Torp i Ljungarum” rekommenderas.


Vägbelysning

Vägbelysningen som under dygnets mörka timmar sprider ett varmt ljus över grusvägarna kring Strömsbergs gård och förbi dammen är inte från 1930-talet. Det bara ser ut så. Belysningen, totalt 14 lyktor på trästolpar, sattes upp av föreningsmedlemmar hösten 2006 och invigdes på julmarknaden i december samma år. Därmed skingrades det medeltida mörkret och gårdsområdet blev en mera säker och trivsam miljö för såväl närboende som kvällsvandrande ljungarumsbor. Slingan är inkopplad på det kommunala gatubelysningsnätet. Underhåll med lampbyte sköts av föreningen.


Strömsbergs julmarknad

Föreningen har under de gångna åren haft en del återkommande aktiviteter såsom skogsvandringar och vårutflykter. En återkommande programpunkt som blivit något av föreningens signum är den julmarknad som med början 1995 har genomförts vid Strömsbergs gård på lördagen närmast före Lucia. Sedan 2003 har marknaden hållits inne i och utanför gårdens timrade sädesmagasin från 1860. Ett stort antal försäljare och flera lokala föreningar har deltagit. Julmarknaderna har blivit en återkommande trivselfaktor som varje år attraherat besökare från när och fjärran. (Bilden visar Luciatåg från Ljungarumsskolan vid den första julmarknaden 1995.)